ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ 100%

ความคืบหน้าแต่ละด้าน

งานโครงการสร้าง - 100%

งานสถาปัตยกรรม - 100%

งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร - 100%

งานระบบปรับอากาศ - 100%

งานท่อระบายน้ำรอบโครงการ - 100%

โครงการเสร็จแล้ว

ภาพประกอบ